Regulamin gabinetów ZIOMBKI STOMATOLOGIA DZIECIĘCA i ORTO ZIOMBKI

Zasady ogólne

Niniejszy regulamin określa odrębnie zasady działania gabinetów stomatologicznych: ZIOMBKI Stomatologia dziecięca prowadzonego przez spółkę pod firmą Ziombki Sobota spółka komandytowa oraz ORTO ZIOMBKI prowadzonego przez spółkę pod firmą Orto Ziombki Borczyńska spółka komandytowa.

Wszystkie opisane poniżej zasady odnoszą się do tego gabinetu, w którym przeprowadzane jest w danym czasie leczenie Pacjenta, a wszędzie, gdy w regulaminie jest mowa o gabinecie, albo o „NAS” należy przez to rozumieć gabinet prowadzący w danym czasie leczenie Pacjenta.

Jesteśmy gabinetem wyjątkowym. Leczymy wyłącznie dzieci.
Nie mamy możliwości przyjęcia dorosłego pacjenta.
Leczymy dzieci, których rodzice współpracują z nami w zakresie higieny jamy ustnej, odpowiedniej diety i przychodzenia na wizyty kontrolne w zaleconych przez lekarza terminach.

W naszym gabinecie nie okłamujemy dzieci, nie obiecujemy im rzeczy niemożliwych i nie straszymy ich. Oczekujemy takiej samej postawy od rodziców/opiekunów. To bardzo ułatwia nam przeprowadzenie leczenia i budowania dobrych relacji z małymi Pacjentami.

O zakresie leczenia i wyborze metody decyduje wyłącznie Lekarz Dentysta.

Niniejszy regulamin określa odrębnie zasady działania gabinetów stomatologicznych: ZIOMBKI Stomatologia prowadzonego przez spółkę pod firmą Ziombki Sobota spółka komandytowa oraz ORTO ZIOMBKI prowadzonego przez spółkę pod firmą Orto Ziombki Borczyńska spółka komandytowa.

Wszystkie opisane poniżej zasady odnoszą się do tego gabinetu, w którym przeprowadzane jest w danym czasie leczenie Pacjenta, a wszędzie, gdy w regulaminie jest mowa o gabinecie, albo o „NAS” należy przez to rozumieć gabinet prowadzący w danym czasie leczenie Pacjenta.

Umawianie pacjentów na wizytę

Przyjmujemy pacjentów po wcześniejszym, telefonicznym lub osobistym umówieniu terminu wizyty. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach rejestracja może odmówić umówienia Pacjenta na wizytę, jak również Lekarz może odmówić przyjęcia Pacjenta, jeśli nie ma u niego bezpośredniego zagrożenia życia.

Potwierdzanie wizyt

Każdą wizytę potwierdzamy dzień wcześniej poprzez kontakt telefoniczny Rejestracji bądź wiadomość SMS.  W przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem Pacjenta wizyta, jak i ew. następne zaplanowane będą anulowane. Jeśli Pacjent nie zgłosi się na wizytę, mimo wcześniejszego potwierdzenia jej, to każdy kolejny umówiony termin zostaje anulowany.

Prosimy o poinformowanie Rejestracji o każdej zmianie numeru kontaktowego i adresu email.

System płatności

Odpłatność za świadczone usługi następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem. Ceny poglądowe świadczeń znajdują się na naszej stronie internetowej  https://ziombki.pl/cennik oraz są dostępne w  gabinecie. Akceptujemy następujące formy płatności:  karta płatnicza, gotówka.

Przed rozpoczęciem zaplanowanego leczenia ortodontycznego pobierany jest zadatek w wysokości co najmniej 50% wartości pracy ortodontycznej.

Po upływie sześciu miesięcy od daty ostatniej wizyty, lekarz zawsze przeprowadza obowiązkowe badanie stomatologiczne, które jest płatne.

Odwoływanie wizyt

Obowiązkiem rodzica/opiekuna Pacjenta jest powiadomienie Rejestracji o rezygnacji z umówionej wizyty minimum 24 godziny przed terminem wizyty. Dzięki temu, inny Pacjent z listy rezerwowej lub z bólem /po urazie będzie mógł skorzystać z tego terminu.

Spóźnienia na wizytę powyżej 10 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty.

Zadatek

Gabinet zastrzega sobie prawo pobierania zadatku w przypadku pacjentów, którzy co najmniej 2 razy nie stawili się na wcześniej umówionej i potwierdzonej wizycie, jak również w przypadku kiedy odwołali ją później niż na 24 godziny przed jej terminem.

O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.

Zadatek przepada w sytuacji :
-nie pojawienia się na umówionej wizycie,
-odwołania wizyty w dniu w którym powinna się odbyć,
-odwołania wizyty po godz. 14:00 dnia poprzedzającego wizytę.
Jeśli wizyta się odbędzie – zostanie on uwzględniony w rozliczeniu końcowym wizyty.

Kolejność przyjmowania pacjentów

Osoby zapisane na wizytę mają bezwzględne pierwszeństwo. Pacjenci z bólem/urazem będą przyjmowani w chwili, gdy powstanie rezerwa czasu na przeprowadzenie wizyty, co czasami wiąże się z oczekiwaniem w poczekalni. 

Szanujemy czas naszych Pacjentów i staramy się nie dopuszczać do opóźnień w ich przyjmowaniu. Niestety, czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi się przedłużają. Może się więc zdarzyć opóźnienie, za co z góry przepraszamy .

Przebieg wizyty

Dokładamy wszelkich starań aby leczyć dzieci w komfortowy sposób. Wizyta adaptacyjna to nasz wypróbowany sposób na przyzwyczajenie dziecka do gabinetu stomatologicznego i zminimalizowanie stresu w czasie wizyt. Wizyta adaptacyjna trwa 30 minut i jest obowiązkowa dla nowych pacjentów naszego gabinetu. Na tej wizycie lekarz przeprowadza także szczegółowy wywiad medyczny z rodzicami/opiekunami.

W trakcie każdej innej wizyty w gabinecie dentystycznym może przebywać z dzieckiem wyłącznie jeden rodzic lub opiekun. Aby nie utrudniać leczenia rodzic /opiekun proszony jest o zajęcie w gabinecie miejsca wskazanego przez personel gabinetu. Ze względu na przepisy sanitarne prosimy nie wnosić do gabinetu napojów i pożywienia a także odzieży wierzchniej i wózków dziecięcych.

Sedacja

Gaz rozweselający czyli sedacja podtlenkiem azotu jest często stosowana w trakcie leczenia. Na 2,5 godziny przed zaplanowanym zabiegiem nie wolno w żadnym razie podawać dziecku jakichkolwiek napojów ani pożywienia. Jest to warunek niezbędny do przeprowadzenia sedacji. Zostajecie Państwo o tym poinformowani podczas pierwszej wizyty w naszym gabinecie. Jeżeli dziecko jadło lub piło w okresie 2,5 godzin poprzedzającym sedację zabieg musi zostać odwołany. W takim wypadku opłata za odwołanie wizyty ( za zarezerwowany czas lekarza i asystentki) wynosi 100,00 PLN za każde 30 minut. 

Zasada czasowego odstąpienia od leczenia.

W znacznej większości udaje się nam nawiązać współpracę z dziećmi i przeprowadzić konieczne leczenie. Jednak nie we wszystkich sytuacjach. W przypadku dzieci niewspółpracujących przeprowadzimy 3 płatne wizyty: jedną wizytę adaptacyjną i maksymalnie dwie wizyty przeznaczone na przeprowadzenie zabiegów leczniczych. Jeśli w tym czasie nie uda się przeprowadzić skutecznie leczenia, to dla dobra dziecka po trzeciej wizycie odstąpimy czasowo od terapii i zaproponujemy inne metody (np znieczulenie ogólne, współpraca z psychologiem rodzinnym).

Rękojmia

Wypełnienia w mlecznych zębach objęte są 6 miesięczną rękojmią utrzymania plomby. Dotyczy to wyłącznie dzieci współpracujących z trakcie leczenia. W razie braku współpracy ze strony dziecka Lekarz Dentysta zawsze odnotowuje ten fakt w karcie pacjenta. W stałych zębach wypełnienia kompozytowe objęte są 2-letnią gwarancją. Warunkiem utrzymania rękojmi są badania kontrolne i higienizacje w zaleconych przez lekarza terminach. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących diety i higieny jamy ustnej. Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych aparatów ortodontycznych.

Odpowiedzialność

Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za swoje dzieci w poczekalni, aby ich zabawa nie zakłócała normalnej pracy gabinetu.

Nie odpowiadamy za wartościowe rzeczy Pacjentów pozostawione w poczekalni. Nasz personel skupia się na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W związku z tym prosimy nie pozostawiać  przedmiotów wartościowych w kieszeniach kurtek i płaszczy.